top of page
website images-3.png
เส้นทางสู่การเป็นพลเมือง
There are about 12 million stateless people worldwide—and twenty percent live in Thailand. 
21.png

สำหรับผู้หญิงชาวเขาในประเทศไทย การขาดสัญชาติเป็นหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการถูกค้ามนุษย์และถูกเอารัดเอาเปรียบ [1] นอกจากนี้ การไม่มีสัญชาติยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการรักษาพยาบาล เสรีภาพในการเดินทางนอกเขตการปกครองของตน การได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม การศึกษา รวมไปถึงการได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย

ในปี 2564 มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิตจะเริ่มให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีสิทธิ์ในการรับสัญชาติไทย โดยจะช่วยเหลือและให้การสนับสนุนตลอดขั้นตอนการสมัครเพื่อพวกเขาให้ได้รับสัญชาติอย่างถูกต้อง

 

โครงการจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

โครงการนี้สามาถรับประกันได้ว่าพวกเขาจะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างมีอิสระได้โดยที่ไม่ต้องกลัวการจับกุม มีสิทธิในการได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีสิทธิในการศึกษา และมีสิทธิในการถูกปกป้องคุ้มครองทางกฎหมาย

[1] International Justice Mission, ​Fact Sheet

13.png
bottom of page